Schedule

All MACRHL games at Veteran’s Park Ice Arena 2150 Jackson Road, Ann Arbor, MI.

 7:30 PM8:50 PM
30-OctTammy (0) v Lisa (3)Sherry (1) v Beth (0)
6-NovTammy (4) v Sherry (1)Lisa (3) v Beth (2)
13-NovTammy (4) v Beth (1)Lisa (4) v Sherry (3)
20-NovLisa (light) v Tammy (dark)Sherry (light) v Beth (dark)
27-Novno games
4-Decno games
11-Decno games
18-DecLisa (light) v Sherry (dark)Tammy (light) v Beth (dark)
25-Decno games
1-Janno games
8-JanLisa (light) v Beth (dark)Tammy (light) v Sherry (dark)
15-JanSherry (light) v Tammy (dark)Lisa (light) v Beth (dark)
22-JanSherry (light) v Lisa (dark)Tammy (light) v Beth (dark)
29-JanSherry (light) v Beth (dark)Tammy (light) v Lisa (dark)
5-FebBeth (light) v Tammy (dark)Lisa (light) v Sherry (dark)
12-FebBeth (light) v Lisa (dark)Tammy (light) v Sherry (dark)
19-FebBeth (light) v Sherry (dark)Tammy (light) v Lisa (dark)
26-FebTBDTBD